ALANTRA PARTNERS, S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ALNT nguyên tắc cơ bản

ALANTRA PARTNERS, S.A. tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.41 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 7.71%