ALANTRA PARTNERS, S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ALNT nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu ALANTRA PARTNERS, S.A.

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Tây Ban Nha — năm ngoái quốc gia này đã mang lại ALANTRA PARTNERS, S.A. 64.38 M EUR, và năm trước đó — 93.20 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia