ALANTRA PARTNERS, S.A.ALANTRA PARTNERS, S.A.ALANTRA PARTNERS, S.A.

ALANTRA PARTNERS, S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ALNT nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính ALANTRA PARTNERS, S.A., bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của ALNT trong quý trước là55.36 M EUR, và cao hơn 43.40% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q4 23 là 644.00 k EUR.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: EUR
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY