ACCIONA, S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ANA nguyên tắc cơ bản

ACCIONA, S.A. tổng quan về cổ tức

Cổ tức của ANA được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 3.65 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 3.50%