ACCIONA, S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ANA nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu ACCIONA, S.A.

Doanh thu của ACCIONA, S.A. trong năm ngoái lên tới 17.02 B EUR, phần lớn trong số đó — 7.33 B EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Infrastructure, năm trước mang lại 5.78 B EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Tây Ban Nha — năm ngoái quốc gia này đã mang lại ACCIONA, S.A. 4.83 B EUR, và năm trước đó — 4.92 B EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia