CLINICA BAVIERA S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CBAV nguyên tắc cơ bản

CLINICA BAVIERA S.A. tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.65 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 3.97%