CLINICA BAVIERA S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CBAV nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu CLINICA BAVIERA S.A.

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Tây Ban Nha — năm ngoái quốc gia này đã mang lại CLINICA BAVIERA S.A. 140.70 M EUR, và năm trước đó — 117.54 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia