ENERGISA ON N2

ENGI3 BMFBOVESPA
ENGI3
ENERGISA ON N2 BMFBOVESPA
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ENGI3 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của ENERGISA ON N2 với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của ENGI3 là 20.042B. EPS TTM của công ty là 1.34, lợi tức cổ tức là 2.13%, và P/E là 12.14. Ngày thu nhập tiếp theo ENERGISA ON N2 là 23 Tháng 3, ước tính là 1.42.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền