EEE

EMBPAR S/A ON

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

EPAR3 nguyên tắc cơ bản

EMBPAR S/A ON tổng quan về cổ tức

Cổ tức của EPAR3 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.25 BRL. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 47.10%