QUERO-QUERO ON NM

LJQQ3F BMFBOVESPA
LJQQ3F
QUERO-QUERO ON NM BMFBOVESPA
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

LJQQ3F báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của QUERO-QUERO ON NM với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của LJQQ3F là 2.349B. EPS TTM của công ty là 0.49, lợi tức cổ tức là 0.68%, và P/E là 25.28.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền