OI ON N1

OIBR3 BMFBOVESPA
OIBR3
OI ON N1 BMFBOVESPA
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính OIBR3

Tóm tắt tài chính của OI ON N1 với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của OIBR3 là 6.093B BRL. Ngày thu nhập tiếp theo của OI ON N1 là 31 Tháng 3, ước tính là -0.23 BRL.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền