TELEBRAS ON

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TELB3 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu TELEBRAS ON

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Brazil — năm ngoái quốc gia này đã mang lại TELEBRAS ON 347.84M BRL, và năm trước đó — 285.65M BRL.

Theo nguồn
Theo quốc gia