VIVEO ON NMVIVEO ON NMVIVEO ON NM

VIVEO ON NM

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

VVEO3 nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính VIVEO ON NM, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của VVEO3 trong quý trước là2.96 B BRL, và cao hơn 1.82% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q1 24 là 3.04 M BRL.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0,00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: BRL
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY