CUREVAC NV

CVAC/N BMV
CVAC/N
CUREVAC NV BMV
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

CVAC/N nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của CUREVAC NV với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của CVAC/N là 52.401B MXN. Ngày thu nhập tiếp theo của CUREVAC NV là 15 Tháng 8, ước tính là -5.42 MXN.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu