ENEL CHILE SA

ENIC/N BMV
ENIC/N
ENEL CHILE SA BMV
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ENIC/N báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của ENEL CHILE SA với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của ENIC/N là 63.402B. EPS TTM của công ty là 0.52, lợi tức cổ tức là 6.68%, và P/E là 7.45. Ngày thu nhập tiếp theo ENEL CHILE SA là 30 Tháng 10, ước tính là 1.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền