GRIFOLS SA

GRFP/N BMV
GRFP/N
GRIFOLS SA BMV
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính GRFP/N

Tóm tắt tài chính của GRIFOLS SA với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của GRFP/N là 241.059B MXN.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu