TATRY MOUNT. RESORTSTATRY MOUNT. RESORTSTATRY MOUNT. RESORTS

TATRY MOUNT. RESORTS

1TMR001E nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính TATRY MOUNT. RESORTS.

Tỷ lệ giá trên doanh số của 1TMR001E là 0.68. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 9.46. Kể từ 2023, họ đã tuyển dụng 1.46 k người.

Chỉ số
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: EUR
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ