TATRY MOUNT. RESORTSTATRY MOUNT. RESORTSTATRY MOUNT. RESORTS

TATRY MOUNT. RESORTS

1TMR001E nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính TATRY MOUNT. RESORTS, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của 1TMR001E trong nửa năm trước là 78.91 M EUR và thấp hơn 27.92% so với nửa năm trước. Thu nhập ròng của H2 23 là -18.43 M EUR.

‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: EUR
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY