BANCA TRANSILVANIA CLUJ NAPOCA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TLV nguyên tắc cơ bản

BANCA TRANSILVANIA CLUJ NAPOCA tổng quan về cổ tức

Cổ tức của TLV được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 1.13 RON. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 4.42%