TERAPLAST BISTRITA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TRP nguyên tắc cơ bản

TERAPLAST BISTRITA tổng quan về cổ tức

Cổ tức của TRP được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.01 RON. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 3.20%