CELSIA S.A E.S.P

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CELSIA nguyên tắc cơ bản

CELSIA S.A E.S.P tổng quan về cổ tức

Cổ tức của CELSIA được trả hàng quý. Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 150.00 COP, hãy mua trước 12 Tháng 4 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 8.20%