COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

COLTEL nguyên tắc cơ bản

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 29.79 COP. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.44%