VALORES INDUSTRIALES S.A.VALORES INDUSTRIALES S.A.VALORES INDUSTRIALES S.A.

VALORES INDUSTRIALES S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

VALINDUSTR nguyên tắc cơ bản

VALORES INDUSTRIALES S.A. tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 126.69 COP. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 4.65%