VALORES INDUSTRIALES S.A.VALORES INDUSTRIALES S.A.VALORES INDUSTRIALES S.A.

VALORES INDUSTRIALES S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

VALINDUSTR nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu VALORES INDUSTRIALES S.A.

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Colombia — năm ngoái quốc gia này đã mang lại VALORES INDUSTRIALES S.A. 1.15 T COP, và năm trước đó — 1.02 T COP.

Theo nguồn
Theo quốc gia