ATTIJARI LEASING

TJL nguyên tắc cơ bản

ATTIJARI LEASING tổng quan về cổ tức

Cổ tức của TJL được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 1.50 TND. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 8.40%