A.P. MOLLER-MAERSKA.P. MOLLER-MAERSKA.P. MOLLER-MAERSK

A.P. MOLLER-MAERSK

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

DP4B nguyên tắc cơ bản

A.P. MOLLER-MAERSK tổng quan về cổ tức

Cổ tức của DP4B được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 66.31 CHF. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 4.51%