CODEBASE VENTURES INC
CODE CSE

CODE
CODEBASE VENTURES INC CSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của CODEBASE VENTURES INC với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của CODE là 17.992M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền