INDUSTRIAL ASPHALTS (CEYLON) PLCINDUSTRIAL ASPHALTS (CEYLON) PLCINDUSTRIAL ASPHALTS (CEYLON) PLC

INDUSTRIAL ASPHALTS (CEYLON) PLC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ASPH.N0000 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu INDUSTRIAL ASPHALTS (CEYLON) PLC

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Sri Lanka — năm ngoái quốc gia này đã mang lại INDUSTRIAL ASPHALTS (CEYLON) PLC 55.03 M LKR, và năm trước đó — 35.40 M LKR.

Theo nguồn
Theo quốc gia