CARGILLS (CEYLON) PLCCARGILLS (CEYLON) PLCCARGILLS (CEYLON) PLC

CARGILLS (CEYLON) PLC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CARG.N0000 nguyên tắc cơ bản

CARGILLS (CEYLON) PLC tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 10.50 LKR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 3.90%