RADIANT GEMS INTERNATIONAL PLCRADIANT GEMS INTERNATIONAL PLCRADIANT GEMS INTERNATIONAL PLC

RADIANT GEMS INTERNATIONAL PLC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

RGEM.N0000 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu RADIANT GEMS INTERNATIONAL PLC

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Sri Lanka — năm ngoái quốc gia này đã mang lại RADIANT GEMS INTERNATIONAL PLC 241.29 M LKR, và năm trước đó — 105.74 M LKR.

Theo nguồn
Theo quốc gia