SOFTLOGIC HOLDINGS PLCSOFTLOGIC HOLDINGS PLCSOFTLOGIC HOLDINGS PLC

SOFTLOGIC HOLDINGS PLC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SHL.N0000 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SOFTLOGIC HOLDINGS PLC

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Sri Lanka — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SOFTLOGIC HOLDINGS PLC 96.90 B LKR, và năm trước đó — 111.23 B LKR.

Theo nguồn
Theo quốc gia