ARAB MOLTAKA INVESTMENTS COARAB MOLTAKA INVESTMENTS COARAB MOLTAKA INVESTMENTS CO

ARAB MOLTAKA INVESTMENTS CO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

AMIA nguyên tắc cơ bản

ARAB MOLTAKA INVESTMENTS CO tổng quan về cổ tức

Cổ tức của AMIA được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.05 EGP. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.58%