ARAB MOLTAKA INVESTMENTS COARAB MOLTAKA INVESTMENTS COARAB MOLTAKA INVESTMENTS CO

ARAB MOLTAKA INVESTMENTS CO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

AMIA nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu ARAB MOLTAKA INVESTMENTS CO

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Ai Cập — năm ngoái quốc gia này đã mang lại ARAB MOLTAKA INVESTMENTS CO 1.20 B EGP, và năm trước đó — 675.34 M EGP.

Theo nguồn
Theo quốc gia