FAISAL ISLAMIC BANK OF EGYPT - IN EGPFAISAL ISLAMIC BANK OF EGYPT - IN EGPFAISAL ISLAMIC BANK OF EGYPT - IN EGP

FAISAL ISLAMIC BANK OF EGYPT - IN EGP

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

FAIT nguyên tắc cơ bản

FAISAL ISLAMIC BANK OF EGYPT - IN EGP tổng quan về cổ tức

Cổ tức của FAIT được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 1.85 EGP. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 5.95%