FAISAL ISLAMIC BANK OF EGYPT - IN EGPFAISAL ISLAMIC BANK OF EGYPT - IN EGPFAISAL ISLAMIC BANK OF EGYPT - IN EGP

FAISAL ISLAMIC BANK OF EGYPT - IN EGP

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

FAIT nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính FAISAL ISLAMIC BANK OF EGYPT - IN EGP, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của FAIT trong quý trước là5.45 B EGP, và cao hơn 4.72% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q3 23 là 782.38 M EGP.

Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: EGP
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
TTM