AALBERTS N.V.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

AALB nguyên tắc cơ bản

AALBERTS N.V. tổng quan về cổ tức

Cổ tức của AALB được trả hàng năm. Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 1.13 EUR, hãy mua trước 27 Tháng 5 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.76%