AURES TECHNOLOGIES S.A.AURES TECHNOLOGIES S.A.AURES TECHNOLOGIES S.A.

AURES TECHNOLOGIES S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ALAUR nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của AURES TECHNOLOGIES S.A.

Báo cáo tài chính này tóm tắt tài sản của ALAUR - tài sản sở hữu, nợ phải trả - nợ người khác và vốn chủ sở hữu - sự khác biệt giữa hai tài sản trước.

‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: EUR
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY