1000MERCIS1000MERCIS1000MERCIS

1000MERCIS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ALMIL nguyên tắc cơ bản

1000MERCIS tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 10.20 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 38.93%