1000MERCIS1000MERCIS1000MERCIS

1000MERCIS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ALMIL nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính 1000MERCIS, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của ALMIL trong nửa năm trước là 40.50 M EUR, cao hơn 25.38% so với nửa năm trước. Thu nhập ròng của H2 23 là 3.94 M EUR.

‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: EUR
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY