NEURONESNEURONESNEURONES

NEURONES

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NRO nguyên tắc cơ bản

NEURONES tổng quan về cổ tức

Cổ tức của NRO được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 1.20 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.73%