REN

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

RENE nguyên tắc cơ bản

REN tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.06 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 7.08%