KARYOPHARM THERAP.DL-0001

25K FWB
25K
KARYOPHARM THERAP.DL-0001 FWB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

25K nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của KARYOPHARM THERAP.DL-0001 với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 25K là 352.703M EUR. Ngày thu nhập tiếp theo của KARYOPHARM THERAP.DL-0001 là 7 Tháng 11, ước tính là -0.59 EUR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu