NRW HOLDINGS LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

3NR nguyên tắc cơ bản

NRW HOLDINGS LTD tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.05 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 6.04%