COMARCH S.A. ZY 1

75Y FWB
75Y
COMARCH S.A. ZY 1 FWB
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

75Y financial statements

Tóm tắt tài chính của COMARCH S.A. ZY 1 với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 75Y là 416.451M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền