DF DT.FORFAIT AG NA O.N.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

DFTK nguyên tắc cơ bản

DF DT.FORFAIT AG NA O.N. tổng quan về cổ tức

Cổ tức của DFTK được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.04 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.14%