DF DT.FORFAIT AG NA O.N.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

DFTK nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu DF DT.FORFAIT AG NA O.N.

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Đức — năm ngoái quốc gia này đã mang lại DF DT.FORFAIT AG NA O.N. 11.10 M EUR, và năm trước đó — 9.95 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia