LUNDIN GOLD INC.LUNDIN GOLD INC.LUNDIN GOLD INC.

LUNDIN GOLD INC.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

F1YN nguyên tắc cơ bản

LUNDIN GOLD INC. tổng quan về cổ tức

Cổ tức của F1YN được trả hàng quý. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.09 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.35%