NORCOM INF.TECHN. INH ON

NC5A FWB
NC5A
NORCOM INF.TECHN. INH ON FWB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

NC5A nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của NORCOM INF.TECHN. INH ON với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của NC5A là 13.165M EUR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu