NNN

NEXLIVING CMNTYS INC.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NMX0 nguyên tắc cơ bản

NEXLIVING CMNTYS INC. tổng quan về cổ tức

Cổ tức của NMX0 được trả hàng quý. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.01 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.15%