NOKIA OYJ EO-,06
NOA3 FWB

NOA3
NOKIA OYJ EO-,06 FWB
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

NOA3 financial statements

Tóm tắt tài chính của NOKIA OYJ EO-,06 với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của NOA3 là 26.199B. Ngày thu nhập tiếp theo NOKIA OYJ EO-,06 là 28 Tháng 10, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền